Ciobanu, Stefan

Istoria literaturii române vechi /ed. îngrij., note si pref. de Dan Horia Mazilu - Bucuresti Editura Eminescu 1989 - 473p. 24cm.


Istorie si critica literara
Literatura româna